Search Result of "nutrient management"

About 110 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการธาตุอาหารให้ตรงตามความต้องการของพืชมูลค่าสูงที่ปลูกในโรงเรือนเขตร้อน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, Imgนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, Imgศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Empowering farmer leaders to acquire and practice site-specific nutrient management technology

ผู้แต่ง:ImgDr.Tasnee Attanandana, Professor, ImgYost, R, ImgVerapattananirund, P,

วารสาร:

Img Img

123456