Search Result of "neutron activation"

About 17 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิต Moly-99 โดยใช้เทคนิคการก่อกัมมันต์นิวตรอน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการดูดใช้แคดเมียมในข้าวโดยใช้เทคนิคการกระตุ้นด้วยนิวตรอน

ผู้เขียน:Imgปภามญชุ์ ซีประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgพัฒนา อนุรักษ์พงศธร

กรรมการร่วม:Imgสิรินาฎ เลาหะโรจนพันธ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Determination of U, Th and K in Sediments and Fossil Collected from Mae Moh Mine Using Gamma-Ray Spectrometry and Neutron Activation Analysis (NAA))

ผู้เขียน:ImgTidarut Vichaidid, ImgThongchai Soodprasert, ImgNatnalin Sastri, ImgChutima Oopathum, Imgพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The annual environmental dose in sediment and fossil shells matrices, collected from Mae Moh mine, Lampang province, Northern Thailand has been determined by using gamma spectrometry together with neutron activation analysis technique (NAA). This analysis technique was adopted by activating NBS standard reference materials (NBS SRM 2709: San Joaquin Soil) and sediment matrices at the same condition before measuring them at the specific time schedule. High Purity Germanium (HPGe) well type detector and spectrometer were calibrated to get efficiency ratio by reference standard sources. Most of natural radioactive elements are members of uranium, thorium and from non series nuclides, mainly potassium. The result concentration of uranium, thorium, and potassium in samples can be achieved by this technique and found to be in the range of 0.02 to 3.05 ppm, 0.04 to 11.00 ppm, and 0.01 to 1.53% respectively. The annual environmental dose is between 87-3000 mGy, depended on type of metrics, and can be specifically calculated and used for dating around the Middle Miocene time scale.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 5, Dec 99 - Dec 99, Page 333 - 339 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

หัวเรื่อง:การผลิตโมลิบดีนัม-99 โดยใช้เทคนิคของนิวตรอนก่อกัมมันต์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การผลิต Moly-99 โดยใช้เทคนิคการก่อกัมมันต์นิวตรอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Neutron Physics

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสารตัวอย่างทางอุตสาหกรรมและ สิ่งแวดล้อมโดยวิธีการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ ด้วยรังสีแกมมาฉับพลันจากการกระตุ้นด้วย นิวตรอน

ผู้เขียน:Imgมรกต พุทธกาล

ประธานกรรมการ:Imgสมพร จองคำ

กรรมการวิชาเอก:Imgรัตนากร กลํ่าสมบัติ

กรรมการวิชารอง:Imgกรรณิกา คงสาคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วีรนุช แก้ววิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ฟิล์มบาง (Thin films), วัสดุศาสตร์ (Material), วัสดุศาสตร์ชีวภาพ (Biomaterial)

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในเมล็ดถั่วเหลืองโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์

ผู้เขียน:Imgดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, ImgAreerat Kornduangkaeo, ImgVaravuth Kajornrith, ImgChutima Kranrod

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Chiang Mai 60, SJ 5, and Doi Kham soybean varieties were grown in pots and fertilized with 0, 20, 40 kg N/ha. It was found that these 3 soybean varieties gave higher seed yield with increasing of N fertilizer. The harvested seeds then were analyzed for nitrogen content using nuclear technique (neutron activation) and standard chemical analysis. For neutron activation analysis, seeds were irradiated with fast neutron at the flux of 2.5?1011 n.cm-2.s-1 from Thai Research Reactor, TRIGA Mark 3 type, at the Office of Atomic Energy for Peace. The emitted gamma rays of 0.511 MeV from 13N of nuclear reaction 14N(n,2n)13N caused by the annihilation of positron disintegrated were measured by the semiconductor detector (HPGe). Ammonium nitrate was used as standard and the interfering activities induced by phosphorus and potassium and from recoil proton were also corrected. From qualitative analysis using neutron activation, N, P, K, Mn, Mg, Ar, and Al were found in the soybean seed. The average nitrogen contents in soybean are 7.024% and 6.809% as determined by nuclear technique and by chemical method, respectively. The results from these two methods of analysis were considerably comparable.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 3, Jul 99 - Sep 99, Page 335 - 342 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ธาตุที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่ในดินเพาะปลูกโดยวิธีการอาบนิวตรอน

ผู้เขียน:Imgดวงใจ ชูตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgสมพร จองคำ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุทธีรา วสุวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Environmental Technology and Management, Environmental Remediation, Environmental Management System, Solid waste management

Resume