Search Result of "natural source"

About 8 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:คุณภาพผลของมะขามป้อมจากแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การรวบรวม คัดเลือกพันธุ์และพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดที่มีสารออกฤทธิ์สูงจากที่ปลูกและ แหล่งธรรมชาติต่าง ๆ ในประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การรวบรวม คัดเลือกพันธุ์และพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์บอระเพ็ดที่มีสารออกฤทธิ์สูงจากที่ปลูกและ แหล่งธรรมชาติต่าง ๆ ในประเทศไทย

Img
Img

Researcher

นาย นคร เหลืองประเสริฐ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผล

Resume

Img

Researcher

นาง นวลปรางค์ ไชยตะขบ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว นิภา เขื่อนควบ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เกษตรเมืองหนาว

Resume