Search Result of "natural indigo"

About 12 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ไดโอดโลหะ-ฉนวน-โลหะ จากครามธรรมชาติจังหวัดสกลคร (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, Imgนางสาวอารยา แสงพรหม, Imgดร.ณธกร ทัศนัส, อาจารย์, Imgนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์, Imgนางสาวอุทุมพร บุตรแก้ว, Imgนายธารินทร์ รัตนบุญทา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินงบประมาณรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องต้นแบบสำหรับผลิตเนื้อครามจากน้ำคราม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวญาณิศา คำลือ, Imgนายก้องภพ พงษ์สุวรรณ, Imgนายธรรมเจริญ ไชยแสนท้าว, Imgผศ.ดร.อมลิน ต้องกระโทก, Imgรศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

การยกระดับผ้าฝ้ายย้อมครามอินทรีย์สู่ eco indigo products เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ย้อมครามธรรมชาติ (2021)

หัวหน้าโครงการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาแนวทางการฟอกย้อมเส้นไหมไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติจากครามและครั่ง (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img
Img