Search Result of "mushroom production"

About 35 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตแหนมเห็ดเสริมโพรไบโอติก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgดร.ศุภชัย นิติพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การจำแนกชนิดและคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียสร้างสปอร์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ด (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพรชนก โก้สกุล, Imgอภิรัชต์ สมฤทธิ์

แหล่งทุน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การจำแนกชนิดและคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียสร้างสปอร์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการผลิตเห็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพการเพาะเห็ดของเกษตรกร ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgมัณฑนา อินทะคง

ประธานกรรมการ:Imgพนามาศ ตรีวรรณกุล

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตร, สิ่งแวดล้อมการศึกษา, Agriculture and Environment Education

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องอัดขี้เลื่อยสำหรับการเพาะเห็ด

ผู้เขียน:Imgระวิน สืบค้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิชา หมั่นทำการ*

กรรมการวิชารอง:Imgนายมนตรี ค้ำชู, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตเห็ดในประเทศไทย ปี 2536

ผู้เขียน:Imgพรทิพย์ พงศ์พุฒินันท์

ประธานกรรมการ:Imgนายสมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมชาย สิริเธียรทรรศน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตเห็ดหอม ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgจักรกรี ธิมาชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgCharnyut Parnutat

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัตนา อังกสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรเห็ดครบวงจรของศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนยโสธร จังหวัดยโสธร

ผู้เขียน:ImgNutjaree TANGKA-ARREE

ประธานกรรมการ:Imgนางรัตนวรรณ รุณภัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัมพร สุคันธวณิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

12