Search Result of "multivariate data"

About 23 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Multivariate data analysis for classification of pineapple maturity

ผู้แต่ง:ImgDr.Siwalak Pathaveerat, Associate Professor, ImgDr.Anupun Terdwongworakul, Associate Professor, ImgArtit Phaungsombut,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

New statistics for detection of outliers using the last few principal components

ผู้แต่ง:ImgRungrawee Amnarttrakul, ImgDr.Ampai Thongteeraparp, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Comparison of Clustering Techniques for Cluster Analysis

ผู้แต่ง:Imgปิยธิดา รุจะศิริ, ImgDr.Boonorm Chomtee, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มเพื่อคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วแบบไม่ทำลายโดยสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหายสำหรับข้อมูลตัวแปรพหุ

Img

ที่มา:The 12th National Conference on Statistics and Applied Statistics 2011. Hat Yai, Song khla. May 18-22,2011

หัวเรื่อง:ตัวสถิติในการตรวจสอบค่าผิดปกติโดยใช้ 2 องค์ประกอบรอง

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Comparison of Clustering Techniques for Cluster Analysis)

ผู้เขียน:Imgปิยธิดา รุจะศิริ, Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Cluster analysis is important for analyzing the number of clusters of natural data in several domains. Various clustering methods have been proposed. However, it is very difficult to choose the method best suited to the type of data. Therefore, the objective of this research was to compare the effectiveness of five clustering techniques with multivariate data. The techniques were: hierarchical clustering method; K-means clustering algorithm; Kohonen’s Self-Organizing Maps method (SOM); K-medoids method; and K-medoids method integrated with Dynamic Time Warping distance measure (DTW). To evaluate these five techniques, the root mean square standard deviation (RMSSTD) and r2 (RS) were used. For RMSSTD, a lower value indicates a better technique and for RS, a higher value indicates a better technique. These approaches were evaluated using both real and simulated data which were multivariate normally distributed. Each dataset was generated by a Monte Carlo technique with 100 sample sizes and repeated 1,000 times for 3, 5 and 7 variables. In this research, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 clusters were studied. Both real and simulated datasets provided the same result, with the K-means clustering method having the closest RMSSTD and RS results to the SOM method. These two methods yielded the lowest RMSSTD and highest RS in all simulations. Hence, both K-means and SOM were considered to be the most suitable techniques for cluster analysis.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 2, Apr 09 - Jun 09, Page 378 - 388 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าข้อมูลสูญหายสำหรับข้อมูลตัวแปรพหุ

ผู้เขียน:Imgน้ำทิพย์ พนมไทย

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจสอบค่าผิดปกติสำหรับข้อมูลหลายตัวแปรโดยใช้องค์ประกอบรอง

ผู้เขียน:Imgรุ้งรวี อำนาจตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การตรวจวัดคุณภาพในผลไม้โดยใช้เทคนิคการตอบสนองต่อคลื่นเสียง การวิเคราะห์ภาพ และคุณสมบัติเชิงแสง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการประเมินความเสี่ยงเชื้อดื้อยาในเชื้อซาลโมเนลล่า เอนเทอริกา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. บัณฑิต จริโมภาส, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว, บรรจุภัณฑ์ผลผลิตเกษตร, การทดสอบแบบไม่ทำลาย, Postharvest Machinery of Fruit,Physical Properties of Agricultural Materials

Resume

Img

Researcher

ดร. อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์การถดถอย, สถิติวิเคราะห์

Resume

Img

Researcher

ดร. บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Statistical Analysis; Response Surface Methodology; Experimental Design; Regression Analysis

Resume

12