Search Result of "multi-objective optimization"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Achievements in Cost Reduction and Efficient Operation of the Thai Sugarcane Supply Chain via Optimization Modeling

ผู้แต่ง:ImgDr.Kriengkri Kaewtrakulpong, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Optimal Operation of Tubular Solid Oxide Fuel Cell Based on Efficiency and Environmental Impact)

ผู้เขียน:ImgKittisak Kosaksri, ImgMeena Jongjitjaroen, Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, ImgMichael W. Fowler, ImgEric Croiset

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Solid oxide fuel cell (SOFC) technology dominates other fuel cell technologies because it is a highly efficient form of electric energy generation from natural gas, with both simple fuel cell plants and with integrated cogeneration power plants. This study proposed a tubular SOFC stack with methane gas feeding, internal reforming of hydrocarbons and internal air preheating. To achieve this goal, ‘optimal’ operating conditions for enhanced unit performance were identified. Thus, the genetic algorithm (GA) technique with the min-max method was employed to perform a multi-objective optimization on the unit performance. Simultaneous maximization of efficiency and minimization of environmental impact were considered as the two objective functions. Pareto-optimal sets of operating conditions were successfully obtained by GA with the min-max method for different process conditions and were used to achieve the effective operation of a tubular SOFC stack power generator with the diameter, the thickness of the cathode, anode and electrode, and the length being 22.0 ? 10-3, 2.0 ? 10-3, 1.0 ? 10-4, 4.0 ? 10-5 and 1.5 m, respectively. The fixed current density model produced the optimal solution with 75.52% efficiency and 16.35 ? 10-2 g.s-1.kW and an environmental impact score of 221.28 kW. The fixed outlet temperature option prodcued 50.41% system efficiency, 31.15 ? 10-2 g.s-1.kW and an environmental impact score of 38.22 kW.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 3, May 14 - Jun 14, Page 474 - 486 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Optimal Coastal Gate Operation Method through Simulation-Optimization Approach)

ผู้เขียน:Imgปกรณ์ ดิษฐกิจ, Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Coastal gate refers to the water gate constructed in a coastal river basin. Initially, the main purpose of construction of this water control structure is to prevent saline water intrusion into upstream freshwater and also storage freshwater along the water by closing the water gates during the dry season. Nevertheless, the water gate cannot be permanently closed due to the requirement of environmental flow which provides the critical contributions to river health, economic development and poverty alleviation. Therefore, it is necessary to develop a methodology for appropriately operating the coastal gate, which corresponds to various objectives of water resources management system simultaneously. In this paper, the methodology for planning optimal coastal gate opening serving several desired state variables through simulation-optimization approach is presented. The Differential Evolution (DE) approach and River Operation Model (ROM) are applied herein as the optimization and simulation model, respectively. The developed method was then applied to the problem of coastal gate operations in Pak Phanang River Basin (PPRB), which mainly covers the area in Nakhon Si Thammarat province, the southern part of Thailand. The results illustrated that the purposed model can be used as decision support model for management of optimal coastal gate operations under several environmental, ecological and hydraulic conditions.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 1, Jan 08 - Mar 08, Page 177 - 190 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:The 16th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering

หัวเรื่อง:Optimizing Application Cost and Time in Multilevel Cloud Provider Environment Using Genetic Algorithm

Img

การประชุมวิชาการ

Assessing the Modal Shifts Effects on Steel Transport in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sakaradhorn Boontaveeyuwat, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. พรรณทิศา ลิ้มแลมทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Sustainability, Sustainable Chemical Processes, Environmental Science, Process Systems Engineering, Multi-criteria Decision-making, Data Envelopment Analysis, Multi-objective Optimization, Mixed-integer Programming

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optimal Coastal Gate Operation Method through Simulation-Optimization Approach

ผู้แต่ง:ImgPakorn Ditthakit, ImgDr.SUWATANA CHITTALADAKORN, Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Transport Logistics , Transport Environment, Transport Economics, Maritime Transport

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจในการเลือกเครื่องจักรในการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐพล พัชรชวลิต

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพในการส่งออกผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย/ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการขนส่งเพื่อการส่งออกมะม่วงและมังคุด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการส่งออกมะม่วงและมังคุด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพในการส่งออกผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย (แผนงานวิจัย) / การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการส่งออกมะม่วงและมังคุด (โครงการย่อย)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12