Search Result of "mud crab"

About 86 results
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Gutathione-S-transferase in Molting Cycle of Mud Crab (Scylla serrata)

ผู้แต่ง:Imgภัทราวดี ศรีมีเทียน, ImgDr.Jintana Salaenoi, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

เม็ดเลือดและกิจกรรมของเอนไซม์ในวงจรการลอกคราบของปูทะเล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับการเลี้ยงปูม้าและปูทะเล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์, Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์

แหล่งทุน:โครงการการยกระดับศักยภาพของสถานีวิจัยทางการเกษตรสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการการเกษตรในโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเลี้ยงปูทะเล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริรัตน์ หมวกใหม่

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Chitobiase, Proteinase, Glycogen and some Trace Elements during Molting Cycle of Mud Crab (Scylla serrata Forsk?l 1775)

ผู้แต่ง:ImgDr.Jintana Salaenoi, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
12345