Search Result of "mobile application"

About 99 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแอพพลิเคชันสมุนไพรและตำรายาไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

On Secret Management and Handling in Mobile Application Development Life Cycle: A Position Paper

ผู้แต่ง:ImgDr.Panuchart Bunyakiati, Lecturer, ImgDr.Usa Sammapun, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การทดสอบเชิงตัวแบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนแอนดรอยด์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาบนโทรศัพท์มือถือ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรห้องสมุดบนเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัลและเทคโนโลยีRFID

Img

ที่มา:The 2011 International Computer Science and Engineering Conference

หัวเรื่อง:โทรด่วนแบบไร้สัมผัสโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

12345