Search Result of "mining area"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Characteristics of Cuโ€“Mo Mineralization in the Chatree Mining Area, Central Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Ladda Tangwattananukul, Assistant Professor, ImgIshiyama, D.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Growth performance of dipterocarp species planted on abandoned mining area in southern Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.JETSADA WONGPROM,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Characteristics of Cu-Mo Mineralization in the Chatree Mining Area, Central Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Ladda Tangwattananukul, Assistant Professor, ImgIshiyama, D,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชที่ได้จากการฟื้นฟูบูรณะผลผลิตใหม่ในพื้นที่เหมืองหินปูนกับแมลงในดิน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgไปรยณัฐ น้อยทับทิม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgกอบศักดิ์ วันธงไชย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพของโลหะหนักในตะกอนดินและแมลงน้ำกลุ่มไทรคอบเทอร่าในลำธารบริเวณเหมืองแร่สังกะสี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนยุววิจัย ศวท.

หัวเรื่อง:การประเมินโลหะหนักแคดเมียมและสังกะสีในลำธารที่ได้รับการปนเปื้อนจากการทำเหมืองแร่โดยใช้กลุ่มแมลงน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของไม้ป่าชายเลนในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ศูนย์วิจัยป่าชายเลน จังหวัดระนอง

ผู้เขียน:Imgอานุช แก้ววงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สนิท อักษรแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12