Search Result of "microsatellites"

About 58 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Microsatellites for the Analysis of Family Relationships in an Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) Breeding Population

ผู้เขียน:Imgสงกรานต์ ทองทวี

ประธานกรรมการ:ImgHugo Volkaert*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:MOLECULAR ECOLOGY NOTES

หัวเรื่อง:Isolation and characterization of microsatellites in giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Microsatellites revealed no genetic differentiation between hatchery and contemporary wild populations of striped catfish, Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage 1878) in Vietnam

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Genetic and Morphological Variation among Hatchery Stocks of Thai Silver Barb Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850))

ผู้เขียน:ImgSanti Pannusa, Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์, ImgWongpathom Kamonrat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Microsatellite loci and truss morphometrics were used to discriminate eight hatchery stocks of silver barb (Barbonymus gonionotus) in Northeast Thailand. The results showed significant genetic (P < 0.0017) and morphological differences (P < 0.0017) in 18 and 25 out of 28 pair-wise comparisons, respectively. However, cluster analyses revealed a weak association between genetic differentiation and morphometric variation. Principal components analysis identified three truss measurements in the abdominal regions as the most powerful variables to distinguish stocks. Discriminant function analysis, based on 13 truss elements, assigned individuals to four distinct groups, and one group consisted of samples from four stocks. Among distinct stocks that showed variation in body shape, the Buri Ram samples displayed the largest body size as a result of breeding selection. The identity of a stock could be constructed from three measurements for body shape that were significantly correlated. Findings demonstrated the use of the truss morphometric approach in discriminating different hatchery stocks of silver barb within the studied stations.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 049, Issue 6, Nov 15 - Dec 15, Page 856 - 867 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:รา coprophilous Ascomycetes บนมูลสัตว์จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาเทโพ (Pangasius larnaudii) ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgจิตราภรณ์ ฟองอิสสระ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวงศ์ปฐม กมลรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุภาวดี พุ่มพวง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Microsatellite Variation among Domesticated Populations of Channel Catfish {Ictalurus punctatus) and Blue Catfish {I.furcatus))

ผู้เขียน:Imgธนาทิพย์ แหลมคม, ImgHuseyin Kucuktas, ImgZhanjiang Liu, ImgPing Li, Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, ImgSirawut Klinbunga, ImgAlison Hutson, ImgAtra Chaimongkol, ImgJoseph Ballenger, ImgGloria Umali, ImgRex A. Dunham

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Genetic variability between and within 15 and 5 domesticated lines and strains of channel catfish Ictalurus punctatus and blue catfish, I.furcatus respectively was examined utilizing eight microsatellite loci. The channel catfish populations were more variable than blue catfish populations. Pairwise comparisons revealed significant genetic differentiation in all population pairs. Substantial genetic differentiation over all population of channel catfish and blue catfish was observed (FST = 0.2043 and 0.2371 respectively). Among channel catfish populations, there were five main clusters: 1) GK, AS and GKal, 2) SI, S2 and MR, 3) MS, TA and ARMK, 4) T, AF and AR1, and, 5) KR, MK and KS. Among blue catfish, there were two clusters: 1) ARR and DxR, and 2) D, R and AR2. The analysis of molecular variance (AMOVA) indicated slight genetic variability at the group level, channel catfish and blue catfish group (15.05%), population level of channel catfish (20.42%) and blue catfish (23.71%), and individual level of channel catfish (14.16%) and blue catfish (2.13%). Knowledge of the genetic composition of domesticated populations can be applied to maintain and monitor genetic variation, genetic conservation, and be incorporated into breeding programs.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 32, Issue 2, May 08 - Aug 08, Page 37 - 47 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Population Genetic Structure of Two Forest Grasses with Contrasting Life Forms, Arundinella setosa and Garnotia tenella in Thailand)

ผู้เขียน:Imgอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, ImgTrevor R. Hodkinson, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Plastid microsatellite DNA markers and Nei’s (1978) unbiased genetic distance, the unweightedpair- group method of analysis and principal components analysis were employed to assess the intraand interpopulation genetic variations of two forest grasses with contrasting breeding systems. Seven haplotypes and 4 groups from 11 populations of Arundinella setosa, and 11 haplotypes and 4 groups from 8 populations of Garnotia tenella, were defi ned. The high value of genetic diversity within the populations suggested that they consist of multiple genets and indicates nonclonality in individuals of clonally spreading A. setosa. For the annual G. tenella, it suggested that the populations are not fi xed for a plastid DNA type and that seed-mediated genefl ow is occurring. The haplotype distributions refl ect patterns of plant dispersal via seed. The low population genetic differentiations among populations (GST: Arundinella = 0.049; Garnotia = 0.155) suggested that the most variation in haplotypes is distributed within populations. The high value of genetic diversity but low gene fl ow estimates of both grasses, found in Northern Thailand, could be affected by topographical barriers and habitat fragmentation but no obvious correlations of biogeographical distribution were found that were consistent with previously defi ned Thai fl oristic regions. However, groupings in the analyses provided weak evidence for a general east-west divide.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 1, Jan 13 - Feb 13, Page 8 - 22 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Genetic Diversity and Parentage Assignment on Hatchery Stocks of Specific Pathogen Free Pacific White Shrimp (Penaeus vannamei)

ผู้เขียน:Imgจารุพรรณ ชาญณรงค์

ประธานกรรมการ:Imgเลิศลักษณ์ เงินศิริ

กรรมการร่วม:ImgHui Gong, Imgอัครพงษ์ สวัสดิพงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Rapid whole genome amplification of DNA from felids: Applications for conservation genetics

ผู้แต่ง:ImgJanecka, JE, ImgGrassman, LI, ImgDerr, JN, ImgHoneycutt, RL, ImgDr.Wichan Eiadthong, Assistant Professor, ImgTewes, ME,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Microsatellite diversity among natural and hatchery populations of freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii in Thailand

ผู้แต่ง:ImgPoompuang, S., ImgCharoenthavee, K., ImgDr.Uthairat Na-Nakorn, Professor, ImgKamonrat, W.,

วารสาร:

Img Img

123