Search Result of "microplastic"

About 60 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้แมลงนํ้าเป็นตัวบ่งชี้มลภาวะของไมโครพลาสติกในระบบนิเวศนาข้าว (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจพบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในบ่อเลี้ยงกุ้ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธัญญา รื่นอุรา

แหล่งทุน:ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

123