Search Result of "metadiscourse"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. มนตรี ตั้งพิชัยกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Corpus Linguistics, Discourse Analysis, Business English

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว กฤตยา งามประดิษฐ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:translation studies; interpragmatics; giving feedback; , Translation Studies, pragmatic and discourse analysis

Resume