Search Result of "mass customization"

About 16 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการผลิตแบบ Mass Customization เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย: การวิเคราะห์ขนาดรูปร่างสตรีไทยด้วยการใช้เทคโนโฌลยีการสแกนรูปร่างระบบ 3 มิติ ในการกำหนดขนาดมาตรฐานและความพอดีของเสื้อผ้าต

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการผลิตแบบ Mass Customization เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย: การวิเคราะห์ขนาดรูปร่างสตรีไทยด้วยการใช้เทคโนโลยีสแกนรูปร่างระบบ 3 มิติ ในการกำหนดขนาดมาตรฐานและความพอดีของเสื้อผ้าตามคว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:แนวทางการผลิตแบบ Mass Customization: การศึกษาขนาดรูปร่าง ความนิยมความพอดีและความพึงพอใจของสตรีไทยที่มีต่อเสื้อผ้าสำเร็จรูป

Img

ที่มา:The 7th Taiwan-Thailand Bilateral conference

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินความสำเร็จของระบบนวัตกรรมการผลิตแบบมวลรวมเพื่อลูกค้า โดยเป็นกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตด้วยตัวแบบการผลิตเพื่อลูกค้าแบบมวลรวม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แนวทางการผลิตแบบ Mass Customization: การศึกษาขนาดรูปร่าง ความนิยมความพอดีและความพึงพอใจของสตรีไทยที่มีต่อเสื้อผ้าสำเร็จรูป

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:แนวทางการผลิตแบบ Mass Customization: การศึกษาขนาดรูปร่าง ความนิยมความพอดีและความพึงพอใจของสตรีไทยที่มีต่อเสื้อผ้าสำเร็จรูป

Img

Researcher

นาง สำอาง จังไพบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบสิ่งทอและผลิตภัณฑ์, การบริหารและจัดการการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

Resume

Img

Researcher

ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แนวทางการผลิตแบบ Mass Customization เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม, การสร้างแบรนด์แฟชั่น, การวางแผนและการจัดการสินค้าแฟชั่น, การออกแบบแฟชั่น, การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่น

Resume

Img

Researcher

ดร. กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Innovation, Supply Chain and Logistcs Management, Mass Customization, Business Model Development, AEC

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว นิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, การจัดการโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

Resume