Search Result of "maritime transportation"

About 11 results
Img

งานวิจัย

การประเมินความเสี่ยงในการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Maritime transportation management, Marine pollution prevention in seaport and transportation, Logistics, supply chain and collaborations in maritime business, Safety and sustainability in Transportation

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Risk management of terminal on-site operations for special bulk cargos in Taiwan

ผู้แต่ง:ImgTseng, W.-J., ImgDing, J.-F., ImgHung, S.-H., ImgMr.worawut poma, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาตำราเรียน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Logistics

Resume

Img

Researcher

ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geographical Information System (GIS), Transportation Engineering, Traffic Engineering, Freight Transportation and Logistics

Resume