Search Result of "marine aquarium"

About 11 results
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว, Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเพื่อใช้ในธุรกิจตู้ปลาทะเล

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว, Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพในการผลิตพรรณไม้น้ำ หญ้าทะเล และสาหร่วยทะเล สู่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. สหภพ ดอกแก้ว

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Marine Aquarium, เพาะเลี้ยงชายฝั่ง , สัตว์น้ำสวยงาม

Resume

Img

Researcher

ดร. ศาลักษณ์ พรรณศิริ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง ชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:หญ้าทะเล

Resume

Img

Researcher

ดร. จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

Resume