Search Result of "maize varieties"

About 17 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Mineral composition of the grains of tropical maize varieties as affected by pre-anthesis drought and rate of nitrogen fertilization

ผู้แต่ง:ImgFeil, B, ImgMoser, SB, ImgDr.Sansern Jampatong, ImgStamp, P,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Evaluation of Maize Varieties for Resistance to Northern Leaf Blight under Field Conditions in Ethiopia)

ผู้เขียน:ImgDaniel Abebe, Imgนายณรงค์ สิงห์บุระอุดม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A study of reaction of thirteen maize varieties to northern leaf blight mainly caused by Exserhilum turcicum (Pass) Leonard and Suggs, were conducted at three locations Gambella, Abobo and Bako during 2003 and 2004 crop seasons. Variation among maize varieties was observed for several disease variables; the number of lesion, size, incidence, area under disease progress curve (AUDPC) and severity rating scale. In general, significant differences among genotypes were observed for data based on lesion number, size, AUDPC and severity rating scale at all locations. Susceptible varieties Gussau, Aboboko and Local- M had high AUDPC, large lesion size, fast onset of disease and many lesions in numbers. The host entries used in this study indicated that Kuleni was the most resistant to northern leaf blight across three locations, with low rating score. There was different response among varieties depending on disease intensity at each location. At Abobo, the final severity increased from 0.00 to 96.66% in 2003 and the results observed from 10.00 to 96.66% at Bako. However, at Gambella the incidence was as low as from 0.00 to 83.33%. Disease assessment methods were generally correlated with one another. Several varieties showed similaly significant reaction to disease in all locations. This meant that there was no virulent difference existing in the pathogen populations from location to location.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 1, Jan 08 - Mar 08, Page 1 - 10 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกากตะกอนมูลสุกรต่อผลผลิตและกำไรสุทธิของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่างพันธุ์ที่ปลูกหลังนา

ผู้เขียน:Imgวิภาพร เกียรตินิติประวัติ

ประธานกรรมการ:Imgรุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม

กรรมการร่วม:Imgรักศักดิ์ เสริมศักดิ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมต้านทานต่อสารกลูโฟซิเนท

ผู้เขียน:Imgนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรังสิต สุวรรณเขตนิคม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมการเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:ผลของข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสมและปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราต่างๆที่มีต่อผลผลิตและกำไรสุทธิของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนา

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Growth and Physiological Responses to Supra-Optimal Nitrogen and Pre-Anthesis Drought Stress in Maize)

ผู้เขียน:ImgMd. Samim Hossain Molla, Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Water and nitrogen (N) are major limiting factors in the production of maize (Zea mays L.) in the tropics and subtropics. A field experiment was conducted during the dry season in 2010–11 at the National Corn and Sorghum Research Center, Thailand to determine the sole and interactive effects of N, water and variety on the growth, physiology and grain yield of maize. Two water regimes (wellwatered and water-stressed) formed the main plots and two hybrids (Pioneer 30B80 and Suwan 4452) and three N levels (0 kg.ha-1, 160 kg.ha-1 (optimal) and 320 kg.ha-1 (supra-optimal) were subplots with three replications using a split plot design and a factorial randomized complete block arrangement. Zero and supra-optimal N, and water-stress significantly reduced the green leaf area (37.86, 6.76 and 17.64%, respectively, at silking), root dry matter (RDM) (62.48, 15.66 and 48.83%, respectively), grain number (20.43, 11.96 and 16.76%, respectively) and grain yield (GY) (31.64, 14.07 and 19.20%, respectively) but not leaf rolling when compared to the control. The leaf relative water content (RWC) decreased (12.87%) significantly only with water-stress. The two hybrids responded differently to N with regard to leaf area—Suwan 4452 was more sensitive to zero N and Pioneer 30B80 was more sensitive to supraoptimal N. Suwan 4452 was lower in RDM (53.92%), grain number (12.90%), and GY (9.66%) than Pioneer 30B80, with the latter performing better under single or combined stress. Higher RDM levels in the surface soil during vegetative growth, the amount of kept green leaves and more grain and a higher RWC were exhibited as drought and N stress tolerance indicators.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 5, Sep 14 - Oct 14, Page 676 - 688 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทสไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอัจฉรา ปทุมนากุล, อาจารย์, Imgดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช และสรีรวิทยาการผลิตพืชไร่, การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์มันสําปะหลัง การบริหารและการจัดการ, การจัดการดูแลสนามกอล์ฟ

Resume

Img

Researcher

ดร. เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชไร่นา, การผลิตพืชและสรีรวิทยาการผลิตพืช ภูมิอากาศพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

Resume