Search Result of "main protease"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนของโปรติเอสหลัก (สามซีแอลโปร)ของโคโรนาไวรัสในแมว (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ทุนพัฒนาศักยภาพ)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Biology, Virology, Antivirals, Pathobiology

Resume