Search Result of "macrophage"

About 24 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Crocodylus siamensis Serum and Macrophage Phagocytic Activity

ผู้แต่ง:Imgดร. กัลยา อารีย์, ImgDr.Jindawan Siruntawineti, Associate Professor, ImgDr.Win Chaeychomsri, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Psidium guajava L. inhibit inflammatory and antioxidant activity in mouse macrophage cell lines

ผู้แต่ง:ImgMs.CHUSANA MEKHORA, ImgDr.Dalad Siriwan, Imgภรัณยา ธิยะใจ,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของผลไม้พื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกลไกการอักเสบภายในเซลล์เม็ดเลือดขาว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Cocultivation of caprine arthritis encephalitis virus-infected macrophages with primary goat synovial cells

ผู้แต่ง:ImgPanneum, S., ImgMrs.Wilairat Chumsing, ImgDr.Theera Rukkwamsuk, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Structure-dependent immune modulating activity of okra polysaccharide on THP-1 macrophages

ผู้แต่ง:ImgTrakoolpolpruek, T., ImgMoonmangmee, S., ImgDr.Wasaporn Chanput, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาต่ออัตราการกลืนทำลายของเซลล์แมคโครฟาจจากไตส่วนต้นในปลานิลและปลาตะเพียน

ผู้เขียน:Imgยลประภา ดำรงผล

ประธานกรรมการ:Imgเต็มดวง สมศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาง ชเนตตี จันทิก

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ของสารสกัดถั่วแดงเพาะงอกต่อการต้านการอักเสบและอนุมูลอิสระจากสภาวะเบาหวาน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย Amway for Nutrition Research Grant 2014โดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยยามบรมราชกุมารี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้พันธุ์ไทยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร. ราตรี ลีละวงศ์เทวัญ, Imgรศ. ดร. อรุณพร อิฐรัตน์, Imgรศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร, Imgสุวรพร แซ่ลิ้ม, Imgอ. ดร. กัลยา อารีย์, Imgอ. ดร. สิรินดา กุสุมภ์, Imgอ. พญ. ดร. บริสุทธิ์ แสนมโน หาญพานิช, Imgเอกวิทย์ ตรีเนตร

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

นาง วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ: Animal Karyotyping, Cell culture and Viral Isolation

Resume

Img

Researcher

ดร. วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันด้วยอาหาร, โภชนพันธุศาสตร์, เซลล์เพาะเลี้ยง

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Sugar Metabolism (Physiology and Molecular), Plant stress physiology/ water stress, Natural Product/Phytochemistry

Resume

12