Search Result of "low cost airline"

About 6 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Analyzing Strategies of low-cost airlines in Thaialnd

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sauwaluck Koojaroenprasit, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสิรีนาถ ชัยสิทธิ์

ประธานกรรมการ:ImgWoradee Jongadsayakul

กรรมการร่วม:Imgดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การค้าระหว่างประเทศ , การเงินการธนาคาร

Resume