Search Result of "locus of control"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนา ความเชื่อในอำนาจแห่งตน กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานสมาคมสโมสรนักลงทุน

ผู้เขียน:Imgจริยา จูงกลาง

ประธานกรรมการ:Imgวัฒนา ศรีสัตย์วาจา

กรรมการวิชาเอก:Imgกรรณิกา คำดี

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคมกับความเครียด: กรณีศึกษาครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

ผู้เขียน:Imgตวงทอง สังข์แก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความเชื่อในการควบคุม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทโทรคมนาคม

ผู้เขียน:Imgจิตติณี เกตุจุมพล

ประธานกรรมการ:Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgPanomporn Phoomchan

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของลักษณะงาน และความเชื่ออำนาจการควบคุมที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgขวัญใจ โชคท่าพระ

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้วัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์ ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการบริการสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgณรงค์ฤทธิ์ ชูเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน ความเชื่อด้านสุขภาพกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่น หน่วยตรวจกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้เขียน:Imgนันทิตา จุไรทัศนีย์

ประธานกรรมการ:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการมีส่วนร่วมกิจกรรมนิสิต การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง และลักษณะความเป็นพลเมืองดีที่มีต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgวรรณกร พลพิชัย

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติต่อการทำงาน และความเชื่ออำนาจภายในตนเองที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานระดับต้น ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง

ผู้เขียน:Imgอัญชุลี สีบัว

ประธานกรรมการ:Imgวัฒนา ศรีสัตย์วาจา

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายทรรศนะ ใจชุ่มชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเชื่ออำนาจในตน การเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง ทักษะทางสังคม และสัมพันธภาพเพื่อการช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน:Imgวรัตถ์นันท์ ศรีวิเศษ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทักษะชีวิต ความเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรมการพึ่งตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ บุรานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาย สมคิด ทักษิณาวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิต, ธุรกิจการเกษตร, การตลาดสินค้าเกษตร , การตลาดสินค้าเกษตรและธุรกิจการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาง วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบัญชีการเงิน , หลักการบัญชีต้นทุน , การบัญชีการเงิน, หลักการบัญชีชั้นสูง , การบัญชีบริหาร , การบัญชีบริหาร คอมพิวเตอร์

Resume

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ การเชื่ออำนาจควบคุมตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความเครียด: กรณีศึกษาครูระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

Img

Researcher

ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, บริหารธุรกิจ, จิตวิทยาคลินิก, จิตวิทยาการฝึกอบรม, การทดสอบทางจิตวิทยา

Resume

123