Search Result of "local attitude"

About 3 results
Img

Researcher

นางสาว หงสกุล เมสนุกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวและการโรงแรม

Resume

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ทัศนคติของคนในท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี