Search Result of "living cells"

About 7 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การศึกษาหน้าที่และอันตรกิริยาของโปรตีน PTB กับอาร์เอ็นเอของไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์เนื้อเยื่อตับ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:หน้าที่และอัตรกิริยาของโปรตีน polypyrimidine tract binding กับอาร์เอ็นเอของไวรัสตับอักเสบบี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Plant Modeling, Computer Graphics, Simulation

Resume