Search Result of "listening skills"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบฝึกการฟังเสียงสูงต่ำของคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ. ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ปี 2558

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้เพลงเพื่อพัฒนาทักษะการฟังของเด็กปฐมวัย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะการฟัง และรู้คุณค่าเพลงไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgกิริฎา นาสารีย์

ประธานกรรมการ:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การศึกษากลวิธีการฝึกฝนทักษะในการฟังภาษาญี่ปุ่น โดยใช้การเรียนรู้แบบศึกษาด้วยตนเองของนิสิตวิชาเอกภาษา ญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรรณชลีย์ เกียรตินิยมศักดิ์, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว สุกัญญา ทิพย์รักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Data Mining, Educational Data Mining

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้เพลงเพื่อพัฒนาทักษะการฟังของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:ImgSaowalak PONGSUPON

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านเว็บด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่ 1

ผู้เขียน:Imgวรรณภา เนื่องชุมพล

ประธานกรรมการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อพัฒนาทักษะการฟังเพื่อการเขียนสรุปความนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนจตุรศึกษา จังหวัดสงขลา

ผู้เขียน:Imgธนพร นันต์ธนะ

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวพัวพันธุ์ ทองหยด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์(บุญญเลสนิรันตร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาอังกฤษ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชูศรี บัณฑิตวิไล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การอ่าน (Reading), ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English๗, เทคโนโลยีการศึกษา (Technology Education)

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษอังกฤษในฐานะภาษต่างประเทศ, หลักสูตรและการสอน

Resume