Search Result of "lifestyles"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการรับมือพฤติกรรมเสี่ยงด้านความก้าวร้าวผู้อื่น สำหรับผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา

ผู้เขียน:Imgอภิสิทธิ์ ฤธาทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Influences of American Movies Affecting to Rangsit University Students' Attitude towards the Lifestyles

ผู้เขียน:ImgSitu PRAMUAN

ประธานกรรมการ:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgกมลรัฐ อินทรทัศน์

กรรมการวิชารอง:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิถีชีวิตการใช้เวลาว่างของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgธนิฏฐา ช่วงมณีโชติ

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการร่วม:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ระแนง: วารสารทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:บ้านเรือนและชาวบ้านในตำบลปากกราน

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของรูปแบบการดำเนินชีวิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อบัตรแรบบิท

ผู้เขียน:Imgฑีฆายุ เชียงทา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พลวัตของวัฒนธรรมบริโภคและรูปแบบการดำเนินชีวิต ของวัยรุ่นไทยในเขตมหานคร กรณีศึกษา : นักเรียนระดับชั้นมัธยมในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:

ประธานกรรมการ:Imgสุริชัย หวันแก้ว

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชารอง:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:วิวัฒนาการทางลักษณะสัณฐาน และคุณค่าทางวัฒนธรรมของบ้านและชุมชนไทยพื้นถิ่น ในละแวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

บ้านเรือนและชาวบ้านในตำบลปากกราน (2002)

ผู้แต่ง:ImgDr.Wandee Pinijvarasin, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบแผนการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgมาลี จันทร์เทพ

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ รูปแบบการดำเนินชีวิต และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

เเผนงานวิจัยการจำเเนกกลุ่มผู้บริโภคตามวิถีชีวิตเเฟชั่น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม , Aesthetics in Architecture, Cultural sustainability in architecture

Resume

Img

Researcher

ดร. อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แนวทางการผลิตแบบ Mass Customization เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม, การสร้างแบรนด์แฟชั่น, การวางแผนและการจัดการสินค้าแฟชั่น, การออกแบบแฟชั่น, การคาดการณ์แนวโน้มแฟชั่น

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด

Resume

12