Search Result of "life skill"

About 13 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้เขียน:Imgนางสาวทัศพร วงษ์ทันท์, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์, Imgพรทิพย์ ไชยโส

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพศศึกษาโดยใช้ทักษะชีวิตเป็นฐานความคิดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้เขียน:Imgกาญจนา วงษ์สวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลฯิธิไฟเวอร์ประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนครั้งที่7

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทักษะชีวิต ทุนทางสังคม การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสุขของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเลย

ผู้เขียน:Imgรมนปวีร์ อิ่นคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgเฉลิมขวัญ สิงห์วี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Human Ecology, การจัดการทรัพยากรครอบครัว, พฤติกรรมผู้บริโภค , การออกแบบการวิจัย

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตในครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgญาดา โตสมบัติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพยาบ้าของนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgพจนารถ องอาจ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ผู้เขียน:Imgวรรณรัตน์ แก้วมงคล

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คหกรรมศาสตรศึกษา , การศึกษาผู้ใหญ่ วิจัย , ประเมินผล

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, สถิติวิจัย, การวิเคราะห์การถดถอย

Resume