Search Result of "leaf water potential"

About 28 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Diurnal Dynamics of Stand Transpiration and Stomatal Conductance in Rubber (Hevea brasilliensis Muell. Arg.))

ผู้เขียน:ImgSumit KUNJET, ImgPhilippe Thaler, ImgFrederic Gay, Imgบุญธิดา โฆษิตทรัพย์, ImgPisamai Chuntuma, Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Transpiration at the leaf and stand level is mainly controlled by climatic conditions. The diurnal dynamics of stand transpiration and stomatal conductance were analyzed in rubber trees. The experiment was conducted using 13 yr-old rubber trees from clone RRIM 600 under natural conditions at the Chachoengsao Rubber Research Center during January to December 2007, with sampling in the dry season, the rainy season and early in the dry season. At the stand level, the stand transpiration was monitored using sap fl ow measurement and estimated evapotranspiration from meteorological data. At the leaf level, the stomatal conductance was measured using a portable photosynthesis system on the leaves exposed to the sun. The leaf water potential was measured using a pressure chamber and the soil water content was measured by the gravimetric method. Climatic measurements were recorded using a weather station above the canopy. The plant water status was correlated with the climatic conditions and soil water content. The diurnal dynamics of stand transpiration and stomatal conductance were mainly controlled by the vapor pressure defi cit and net radiation. The stomatal conductance was more sensitive to climatic variations than stand transpiration. There were different time lags between the stomatal conductance and stand transpiration throughout the year. The relationship between the climatic factors and transpiration varied throughout the year.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 5, Sep 13 - Oct 13, Page 647 - 662 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Kasetsart Journal: Natural Science

หัวเรื่อง:Diurnal Dynamics of Stand Transpiration and Stomatal Conductance in Rubber (Hevea brasilliensis Muell. Arg.)

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สรีรวิทยาการผลิตยางพารา

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Vessel feature changes as a tool for detecting annual rings in tropical trees

ผู้แต่ง:ImgOhashi, S, ImgOkada, N, ImgAzim, AAA, ImgSiripatanadilok, S, ImgDr.Teera Veenin, Associate Professor, ImgYahya, AZ, ImgNobuchi, T,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิและศักย์ของน้ำในใบอ้อยเพื่อหาค่าสอบเทียบแบบจำลองมวลชีวภาพของอ้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์, อาจารย์, Imgนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อัตราแลกเปลี่ยนแก๊สและสถานภาพของน้ำในใบของต้นปอสาพันธุ์โคโซ (Kozo) และพันธุ์ศรีสัชนาลัยในแปลงทดลอง

ผู้เขียน:Imgภูริพงศ์ ดำรงวุฒิ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นางสาว คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาของพืช, นิเวศ-สรีรวิทยาพืช, สรีรวิทยาพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด, มลพิษทางอากาศกับการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ดวงรัตน์ ศตคุณ

ที่ทำงาน:ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาสถาปัตยลักษณ์ของพืช (Plant Architecture), การศึกษาสภาพแวดล้อมแสง (Light Environment) กับการเจริญเติบโตการให้ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของพืช, การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis), การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (Research Policy and Strategies)

Resume

Img

Researcher

ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและสรีวิทยาพืช, สรีรวิทยาด้านพืชสวน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เครื่องหมาย AFLP ที่เชื่อมโยงกับลักษณะความสามารถในการรักษาค่าพลังงานศักย์รวมของน้ำและค่าพลังงานความเข้มข้นน้ำในอ้อย

ผู้เขียน:Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธีรยุทธ ตู้จินดา*, Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12