Search Result of "leaf blight disease"

About 29 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาและควบคุมโรคไหม้จากแบคทีเรียของยูคาลิปตัสในระบบการผลิตกล้าไม้ (2013)

หัวหน้าโครงการ:ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Novel Strains of Xanthomonas oryzae pv. oryzae UV Mutated Induce Systemic Resistance in Rice against Bacterial Leaf Blight Disease

ผู้แต่ง:ImgAmy Thein, ImgDr.Sutruedee Prathuangwong, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในถั่วหรั่ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในถั่วหรั่ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Novel Strains of Xanthomonas oryzae pv. oryzae UV Mutated Induce Systemic Resistance in Rice against Bacterial Leaf Blight Disease)

ผู้เขียน:ImgAmy Thein, Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Bacterial leaf blight (BLB) caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) is the most devastating bacterial disease of rice production worldwide. Studies were conducted to develop management strategies using attenuated Xoo strains that were nearly or equally effective with previous ISR-P? uses (Pseudomonas fluorescens SP007s product). Bacterial suspension of the virulent wildtype strain Xoo-19 was placed on nutrient agar and exposed to ultraviolet (UV) radiation (65 W) for 3 min. Two UV-induced biotype strains (M-407 and M-690) that survived the irradiation and reduced the growth rate and pathogenicity were selected and characterized. They differed from the wildtype Xoo-19 in colony morphology, production of bacteriocin and exopolysaccharide, enzyme activity (cellulase and protease), and reduced motility on the surface of agar. They were investigated further for their ability to control BLB and activate defense-related enzymes, ?-1,3-glucanase and peroxidases (POX) under greenhouse conditions, compared with a naturally-occurring avirulent strain of Xoo obtained in this study (Xoo-7) and the strain SP007s. Twenty one-day old rice plants of two cultivars (susceptible cv. Khao Dauk Mali105 or KDML105 and resistant cv. Suphanburi 1) separately pretreated with 1?108 cfu/ mL of each of four antagonist strains as foliar sprays, were inoculated with the wildtype strain Xoo-19 at 3 d after pretreatment. All four strains, namely M 690, M-407, Xoo-7 and SP007s, provided significant (P = 0.05) disease reduction by 53.7, 49.5, 45.2, and 58.1% with KDML105 and 62.1, 51.4, 47.9, and 62.1% with Suphanburi 1, respectively, when assessed 14 d post inoculation compared to the nontreated control. Strain M-690 was equal to or nearly as effective in disease reduction as SP007s with no significant (P = 0.05) difference between both cultivars tested. The M-690 and SP007s strains also showed the highest accumulation of ?-1,3-glucanase and POX activity in rice plants that correlated with their disease reduction ability. Control efficacy of all four antagonist strains showed a difference in the two-rice cultivars, with Suphanburi 1 being higher than KDML105 in both disease reduction and defense-related enzyme accumulation.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 6, Nov 10 - Dec 10, Page 1026 - 1043 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Pseudoplagiostoma eucalypti สาเหตุโรคใบจุดและ ใบไหม้ในยูคาลิปตัส

ผู้เขียน:Imgสุพจน์ เหลืองประพฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgจินตนา อันอาตม์งาม*

กรรมการร่วม:Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Pseudoplagiostoma eucalypti สาเหตุโรคใบจุด ใบไหม้ในยูคาลิปตัส

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomonas oryzae pv.oryzae ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgรินนภา สมสนุก

ประธานกรรมการ:Imgสุจินต์ ภัทรภูวดล*

กรรมการร่วม:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Sampling for disease absence—deriving informed monitoring from epidemic traits

ผู้แต่ง:ImgYoann Bourhis, ImgTimothy R. Gottwald, ImgFrancisco J. Lopez-Ruiz, ImgDr.Sujin Patarapuwadol, Assistant Professor, ImgFrank van den Bosch,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

นางสาว จันทร์วิภา รัตนอานันต์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นพิษและตำแหน่งยีนที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์ลำดับจีโนมของเชื้อรา Myrothecium roridum (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. อาร์ม อันอาตม์งาม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:วิทยาการวัชพืช

Resume

12