Search Result of "land use planning"

About 50 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ บริเวณอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgพิสิษฐ์ สินธุวนิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKamron Saifuk

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่อำเภอเวียงภูคาจังหวัดหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:Imgชัยสงคราม ชัยยวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ อำเภอเวียงภูคา จังหวัดหลวงน้ำทา ส.ป.ป.ลาว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ผู้เขียน:Imgวิสุทธิพันธ์ มหาอาชา

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, ImgChalie Navanugraha

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อผลิตพืชพลังงานในระดับเขตเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวัลยา นะเสือ

ประธานกรรมการ:Imgเออวดี อุบลศุข

กรรมการร่วม:Imgเดชรัต สุขกำเนิด

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยศักยภาพและความต้องการใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำยมโดยการประยุกต์ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินและเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยศักยภาพและความต้องการใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำยมโดยการประยุกต์ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินและเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยศักยภาพและความต้องการใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำยมโดยการประยุกต์ใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินและเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมน้ำผิวดินในลุ่มน้ำยมโดยใช้แบบจำลอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

The Study of Land Use Allocation Model for Flood Control in Bangpakong River Basin.

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนการใช้ที่ดินภายใต้ความเสี่ยงเพื่อการผลิตผักบนพื้นที่สูง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

ผู้เขียน:Imgนลินรัตน์ กะลำพะบุตร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChakrjt Potchanasin

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgนพวรรณ เทียนบุญ

ประธานกรรมการ:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

123