Search Result of "land use and land cover"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย บุรินทร์ ช้างน้อย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การประยุกต์ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับระบบสารสนเทศภูมิศาตร์และการรับรู้จากระยะไกลด้วยดาวเทียม, การบริการจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตด้วยซอฟท์แวร์ระบบเปิด, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นร่วมกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลือนที่แบบฉลาด(Mobile smart phone)

Resume

Img

Researcher

ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Internet GIS, Based on USLE Modeling, for Assessment of Soil Erosion in Songkhram Watershed, Northeastern of Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, Imgบุรินทร์ ช้างน้อย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A web-based geographic information system (GIS) was designed and implemented, which included a database designed to accommodate, organize and manipulate basic spatial data as well as interrelate data from various sources. The system was used to produce erosion susceptibility maps for regions of Upper Northeastern Thailand—an area that has suffered from inappropriate land use practice. GIS-based methods were proposed and applied to data from the Songkhram sub basin in the Songkhram watershed. ArcGIS software was used to derive land use, land cover and topographical data for the watershed. An open source GIS (QGIS) and the Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) package were used to carry out geographical data analysis and database management system (DBMS) implementation, both of which were implemented by Postgres Plus software. The watershed was mapped into topographically and geographically homogeneous grid cells to capture watershed heterogeneity. The soil erosion in each cell was calculated using the universal soil loss equation by carefully determining its various parameters and classifying the watershed into different levels of soil erosion severity. The results showed that during the study period, the area had soil loss over a tolerance value (12.5 t.ha-1.yr-1) which ranged from the moderate class up to the very severe class of susceptibility. Moreover, it was also found that the amount of soil erosion increased from 762 km2 in 2006 and to 1,123 km2 in 2010. The outcome of the study was published on the Internet using UMN map server software as well as by using Google map.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 046, Issue 2, Mar 12 - Apr 12, Page 272 - 282 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Online Geospatial Database and Processing of Universal Soil Loss Equation Modeling for Optimum Assessment of Soil Loss in Songkhram Sub-Watershed, Northeastern Thailand)

ผู้เขียน:Imgบุรินทร์ ช้างน้อย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

An online geospatial database and processing system of universal soil loss equation modeling was designed and implemented, which included a distributed database designed to accommodate, organize and manipulate spatial data as well as interrelate data from various sources distributed by government offices. The system was used to produce erosion susceptibility maps for regions of Upper Northeastern Thailand—an area that has suffered from inappropriate land use practices. The OpenGeo software suite was used for online integration of the distributed database. GIS-based methods were proposed and applied to data from the Songkhram sub basin in the Mekong River basin. ArcGIS software was used to derive land use, land cover and topographical data for the watershed. An open source GIS (QGIS) and the Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) package were used to carry out geographical data analysis and database management system implementation, both of which were implemented using the OpenGeo software suite. The watershed was mapped into topographically and geographically homogeneous grid cells to capture watershed heterogeneity. The results showed that during the study period, the area had soil losses that exceeded the tolerance level ranging from the moderate class up to the very severe class of susceptibility. Moreover, it was also found that the amount of soil erosion decreased to 499 km2 in 2010 from a predicted 1,123 km2. Keywords: optimal soil loss, distributed geodatabase, online geospatial

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 2, Mar 14 - Apr 14, Page 241 - 253 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Calibration of Hydrological Streamflow Modeling Using MODIS

ผู้แต่ง:ImgManithaphone Mahaxay, ImgWanchai Arunpraparut, ImgDr.Yongyut Trisurat, Professor, ImgDr.Nipon Tangtham, Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์แบบจำลอง CLUE-S เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่หยอด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgวันชัย อรุณประภารัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประสงค์ สงวนธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ต่อคุณภาพทางกายภาพในน้ำท่าของลุ่มน้ำตัวอย่าง กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำแม่แตง, เชิญ และคลองยัน

ผู้เขียน:Imgปาริชาต โล่ห์คำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยาป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ำ, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, การจำลองแบบคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการลุ่มน้ำและระบบสิ่งแวดล้อม , การประยุกต์ 35 เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Internet GIS, Based on USLE Modeling, for Assessment of Soil Erosion in Songkhram Watershed, Northeastern of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.supakij nontananandh, Associate Professor, ImgMr.Burin Changnoi, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินโดยใช้แบบจำลอง CA_MARKOV บริเวณลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgชุติพงศ์ ร่มสนธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพิบูลย์ กังแฮ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การสำรวจและติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรับรู้จากระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุรินทร์ ช้างน้อย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soil Stabilization and Ground Improvement, Environmental Geotechnology

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS , การทำแผนที่ป่าไม้ จากการสำรวจทางพื้นดิน Forest Road Planning, การสำรวจระยะไกล, การวางแผนการใช้ที่ดินป่าไม้

Resume