Search Result of "land cover change"

About 30 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Land Use/Land Cover Change in Agricultural Villages of Northeastern Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Thanut Wongsaichue, Lecturer, ImgYothin Sawangdee, ImgRonald R. Rindfuss,

วารสาร:

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Land-use/land-cover change from socio-economic drivers and their impact on biodiversity in Nan Province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Yongyut Trisurat, Professor, ImgShirakawa, H., ImgJohnston, J.M.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Land Use/Land Cover Change in Agricultural Villages of Northeastern Thailand)

ผู้เขียน:Imgดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์, ImgYothin Sawangdee, ImgRonald R. Rindfuss

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study investigated population and household influences on land use/land cover change (LU/LCC) in rural northeastern Thailand villages using remote sensing (satellite) data and social survey data from the Nang Rong Projects database. The results show that out-migration events in households have positive relations to LU/LCC. When households are subject to out-migrations, their agricultural land parcels are more likely to result in changes in LULC. On the other hand, agricultural cultivations by households will reduce changes in LULC. There is less likely to be changes in LULC in households with a concentration of agricultural occupations than in households of non-agricultural occupations.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 029, Issue 1, Jan 08 - Apr 08, Page 93 - 103 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Land Cover Change and Large Reservoir Operation on Water Balance of the Chao Phraya River Basin)

ผู้เขียน:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Periodical and long-term annual water balance of the Chao Phraya river basin and its tributaries were determined by water balance equation using data on annual basin rainfall and runoff during 1954 to 1993 observed by Meteorological Department and Royal Irrigation Department. Land cover change data during the investigation period were provided by Royal Forest Department and Land Development Department with those recorded by the Office of Agricultural Economic. The results revealed that mean annual rainfall of the Chao Phraya basin ranged between 1,034-1,893 mm and potentially declined with decreasing forest area from 67% in 1961 to 37% in 1993 and insignificant difference in the entire Chao Phraya basin and its sub-basins. In overall, runoff had potentiality to be decreased in every sub-basin and the lower basin particularly for Wang, Yom and the lower Chao Phraya at Ang Thong. Et component was significantly higher in Wang and the lower Chao Phraya basin whereby Et were up to 90% of average annual rainfall in the last 2 periods (1986-1993) of which the average annual rainfall was decreased. The greater Et loss at downstream was perhaps due to the extended area of dry-season paddy cultivation including rapid development of industries and urbanization.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 4, Oct 98 - Dec 98, Page 511 - 519 |  PDF |  Page 

Img
Img

Researcher

นาย ศุภศิษย์ ศรีอักขรินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้, การตลาดผลิตภัณฑ์ป่าไม้

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน บริเวณลุ่มน้ำเชิญ จากปัจจัยด้านนโยบาย ของรัฐบาล

ผู้เขียน:Imgณัลลิกา นิภาพร

ประธานกรรมการ:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Impacts of Land Cover Changes and Large Reservoirs Development on Streamflow Regime of the Chao Phraya River Basin and Its Tributaries)

ผู้เขียน:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, ImgPongsak Witthawatchutikul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Flow timing parameters in terms of quarter flow interval (QFI) and half-flow interval (HFI) for wet period and five-percent flow interval (5%FI) and one-percent flow interval (1%FI) for dry season were determined basing on cumulative flow of 5-yr interval average for selected observation stations of Ping (P19A), Wang (W4A), Yom (Y3A), Nan (N5A), and lower Chao Phraya basins at C2, C7A, and C15. The investigation was carried out using secondary data of streamflow from 1956-1993 observed by RFD and forest map prepared by RFD. It was found that land-use changes during the past 3-decades shortened wet flow timing which consequently decreased dry flow in those narrow and long basins such as Wang and Yom rivers especially in the drought year. For those river systems having large reservoirs, changes of flow timing was dependent on reservoir regulation, downstream rainfall patterns and characteristics. The impact of forest conversion on flow regime of large river basin as Chao Phraya were deemed less than that of the operation of huge reservoirs.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 3, Jul 98 - Sep 98, Page 385 - 400 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Evaluating the public's preferences toward sustainable planning under climate and land use change in forest parks

ผู้แต่ง:ImgLee, C.-L., ImgWang, C.-H., ImgLee, C.-H., ImgMr.Supasit Sriarkarin, Lecturer,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Assessment of Coastal Land Use Changes in Banten Bay, Indonesia using Different Change Detection Methods

ผู้แต่ง:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor, ImgVincentius Siregar,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

Change Detection of Land Cover and Land Use Using Remote Sensingand GIS Techniques in Nong Han Wetland in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ประชากร, เศรษฐศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, วิจัยเชิงปริมาณ

Resume

12