Search Result of "lactose"

About 51 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาไอศกรีมจากน้ำนมถั่วเหลืองสำหรับผู้ที่แพ้นมวัวหรือไม่สามารถย่อยแล็กโทสได (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังคณา อ.สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของความดันต่อการแยกแล็กโทสจากสวีทเวย์โดยใช้อัลตราฟิลเตรชัน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:ผลของความดันต่อการแยกแล็กโทสจากสวีทเวย์โดยใช้อัลตราฟิลเตรชัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องรับรู้ชีวภาพสำหรับตรวจสอบแล็กโทสในน้ำนม

ผู้เขียน:Imgสุวัฒนพงษ์ ทัพบุญมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

123