Search Result of "laccifera lacquer"

About 12 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Genetic Diversity of Laccifera lacquer (Gluta laccifera) Clones in Northeastern Thailand Using by Start Codon Targeted (SCoT) markers

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์

หัวเรื่อง:ลักษณะนิเวศเขตกระจายพันธุ์และสถานภาพของประชากรต้นน้ำเกลี้ยงในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลตอบสนองของพาราควอตต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะกายวิภาคเนื้อเยื่อผลิตน้ำยางตามตำแหน่งแผลกรีดบนต้นรักน้ำเกลี้ยง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ " การป่าไม้เพื่อสังคม"

หัวเรื่อง:การใช้สารพาราควอตกระตุ้นต้นรักน้ำเกลี้ยงเพื่อปริมาณการไหลของน้ำยาง

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume