Search Result of "jatropha hybrids"

About 8 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น (2017)

ผลงาน:การประเมินผลผลิตและความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับชีวมวลในสบู่ดำลูกผสม

นักวิจัย: Imgวิไลรัตน์ ฤกษ์วิรี Imgดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์ Imgดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

Doner:คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Img
Img
Img

Researcher

ดร. พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช/พืชพลังงานและอุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์, Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางธราธร ทีรฆฐิติ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (29) ประชุมวิชาการ (20) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (7)