Search Result of "integrated library system"

About 7 results
Img

งานวิจัย

ระบบยืม – คืนหนังสือในห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี QR Code (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ระบบยืม คืนหนังสือในห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี QR Code

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งานประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ระบบห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์สำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

หัวเรื่อง:ระบบห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดสำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก

Img

Researcher

นางสาว นุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Resume