Search Result of "integrated farming"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Attitude of Agricultural Extension Workers toward Integrated Farming System in Yogyakarta Province, Indonesia

ผู้เขียน:ImgR. Ahmad Romadhoni Surya PUTRA

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยวิธีดิฟเฟอร์เรนเชียลอิโวลูชั่น

ผู้เขียน:Imgเอกวิทย์ จรประดิษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

การประชุมวิชาการ

Improving the State of Conservation Agriculture Practice in the Southeast Asia

ผู้แต่ง:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor, ImgDr.Suwapong Sawadihpanich, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การพัฒนาการเกษตรทางเลือก

Resume

Img

Researcher

นาง ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Integrated Farming Systems, ระบบการผลิตโคกระบือในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในชนบท, การใช้แรงงานกระบือในระบบการเกษตรในชนบท

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินทางเศรษฐกิจโครงการไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgพงศ์พันธ์ ตรีธนพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนทำไร่นาสวนผสมทดแทนการทำนาข้าวของเกษตรกรในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgพรชนก จริจิตไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการทำเกษตรผสมผสานและเกษตรเชิงเดี่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา

ผู้เขียน:Imgสุรพงษ์ ปัญญามัง

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความยั่งยืนของระบบเกษตรผสมผสานของกลุ่มเกษตรกรรมทางเลือก ชุมชนบ้านต๋อม จังหวัดพะเยา

ผู้เขียน:Imgอมรรัตน์ ศรีกรด

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทำการเกษตรแบบผสมผสานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จำกัด จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgขนิษฐา วีรวัธน์วณิชย์

ประธานกรรมการ:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุพิณ เกชาคุปต์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การวางแผนการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยวิธีดิฟเฟอร์เรนเชียล ซีโวลูชั่น

Img

ที่มา:Journal of Environmental Research

หัวเรื่อง:การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ; การใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามก้ามเพื่อการทำนาปรัง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:การวางแผนการใช้กังหันลมสูบน้ำเพื่อออกแบบสระเก็บน้ำในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเกษตรผสมผสานที่มีการเลี้ยงไก่ลูกผสม : กรณีศึกษาเกษตรกรบ้านบางตาแผ่น อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgชาญวิทย์ สอนง่าย

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปิติ กันตังกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12