Search Result of "insect pest management"

About 59 results
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวแสงแข น้าวานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฐ จามรมาน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
123