Search Result of "indigenous knowledge"

About 13 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Local Indigenous Knowledge of Fisheries Management for Prigi Bay, Trenggalek District, East Java, Indonesia

ผู้เขียน:ImgSubekti

ประธานกรรมการ:Imgกังวาลย์ จันทรโชติ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาในการทอผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ: รูปแบบการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย

ผู้เขียน:ImgKanjana Keatmaneerat, Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research investigated indigenous knowledge in northern local weaving within the contexts of social, cultural, and environmental dimensions. Three main objectives were: 1) to analyze at community level, the weaving group of local wisdom teacher in rural communities in Thailand's upper north; 2) to analyze the factors and conditions contributing to learning and transferring of local wisdom teachers at family level; and 3) to synthesize a pattern of learning and transferring of local wisdom teachers. Qualitative research design was employed for this study, with the multi-case study. The sample consisted of 4 communities from 8 provinces in the upper north namely Chiangmai, Lumpun, Phrae, and Nan. The subjects were selected from weaving women groups and local wisdom teachers at community level and at the family level, respectively. The methodology included 3 steps: 1) at community level, data were collected by participatory rural appraisal (PRA), survey and oral history, using multidisciplinary team; 2) at family level, in-depth interview and observation were used; and 3) at combined levels, data were triangulated. From the contextual analysis, it was found that: 1) in the past, local weaving acted partly as the process of socialization for woman to prepare for a status change by marriage. At present, status change is obtained by occupational leadership in weaving; 2) formerly, the pattern of rural life was dominated by women weaving at home and working in the farm. Now, the pattern has changed to some extent with men taking more part in weaving at home; and 3) in extended families, the system of functional relationship is maintained more evidently than in nuclear families. The pattern of indigenous knowledge learning and transferring of local wisdom teachers could be identified in 4 stages. Beginning with a stage of childhood and adolescence, learning is the part of preparation for marriage and basic occupational skills. At stage of middle adulthood, knowledge transfer is extended to the next generations in schools. Perceived social status and role were the mutual factors contributing to the degree of learning and transferring of indigenous knowledge in local weaving. Based on the finding, the researcher proposed a model of participatory action research for local-based curriculum development through formal education system.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 026, Issue 2, Jul 05 - Dec 05, Page 177 - 188 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความรู้ดั้งเดิมและสัมพันธภาพภายในภูมิทัศน์วัฒนธรรมผ่านสถาปัตยกรรมปกาเกอะญอ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายทรัพยากรพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนพื้นเมืองในเขตจังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตทางการเกษตรของสวนมะพร้าวน้ำตาลแบบดั้งเดิมในจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgสกลวรรธก์ ศุภศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาภูมิปัญญาการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgนางสาวพัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgสมศรี ภัทรธรรม

กรรมการร่วม:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นาย ชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา, สภาพแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์, การจัดการของเสียจากสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจทรัพยากรพืชสวน การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กรรมของพืชสวน, อนุกรมวิธานพืชสวนและเครื่องเทศ ผักพื้นบ้าน, ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืชสวนเขตร้อน

Resume

Img

Researcher

นางสาว หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานพืช, พืชสมุนไพร, ผักพื้นบ้าน, ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ

Resume

Img

Researcher

นาย ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume