Search Result of "incinerator"

About 7 results
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาขยะติดเชื้อด้วยก๊าซไฮโดรเจน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุดารัตน์ ตาปราบ, Imgนายปราบปราม ฮามพิทักษ์

แหล่งทุน:โครงการนวัตกรรมดี คณะมีทุนให้ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

เตาเผาขยะด้วยก๊าซไฮโดรเจน (2019)

ผู้แต่ง:ImgMr.Kitichoke Prommaneewat, Assistant Professor, ImgMs.supalak sathiracheewin, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้า, การอนุรักษ์พลังงาน, พลังงานทดแทน

Resume

Img

Researcher

นาย กิติโชค พรหมณีวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Resume