Search Result of "impoliteness"

About 7 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

The Face Thailand: กลวิธีความไม่สุภาพในรายการเรียลลิตี้โชว์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, อรรถศาสตร์ภาษาไทย , ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, ภาษาไทย/ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume

Img

Researcher

นาง สิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ, การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย

Resume