Search Result of "immunotherapy"

About 6 results
Img

Researcher

นาย วัชรพล ปฐมสกุลวงศ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ม้า

Resume

Img

Researcher

ดร. ศจี วรามิตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Gene delivery, Cancer Immunotherapy, Vector development

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

Pythiosis treatment

ผู้แต่ง:ImgMr.Watcharapol Pathomsakulwong, ImgMs.Aree Laikul, Assistant Professor, ImgDr.Kanittha Phetudomsinsuk, Assistant Professor, ImgDr.Chompooneg Yurayart, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นางสาว อารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Reproduction

Resume

Img

Researcher

ดร. ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Reproduction

Resume

Img

Researcher

ดร. ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เชื้อราก่อโรคทางการแพทย์และสัตวแพทย์

Resume