Search Result of "hybrid cold plasma"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กตรอนโดยมุ่งเน้นอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิคส์และเทคโนโลยีพลาสมาแบบไฮบริค (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติและอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. สวิตา สุวรรณรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เชื้อราสาเหตุโรคพืช , โรคเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศ เพื่อรองรับการทำงานจริงสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมชีววิศวกรรม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้าแรงสูงของอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และโคโรนาพลาสมา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume