Search Result of "hotel waste management"

About 5 results
Img

การประชุมวิชาการ

Support Factors and Obstacles Influencing Implementation of Green Hotels

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sumaree Pumpinyo, Assistant Professor, ImgMrs.Sauwaluck Koojaroenprasit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Economic Benefits from Waste Management in Hotel Business: A Case from Kho Samui Thailand

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sumaree Pumpinyo, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Economic Benefits from Waste Management in Hotel Business: A Case Bangkok Thailand

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sumaree Pumpinyo, Assistant Professor, ImgMrs.Sauwaluck Koojaroenprasit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาง สุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ , วางแผนและพัฒนา

Resume

Img

Researcher

นาง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การค้าระหว่างประเทศ , การเงินการธนาคาร

Resume