Search Result of "hospital wastewater"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาสภาพปัญหาวิเคราะห์แนวทางแก้ไข และออกแบบปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล (2020)

หัวหน้าโครงการ:อ. วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภวัฒน์ ชัยเกษม, อาจารย์, Imgอ. วีร์ราภัสสร์ ณ ร้อยเอ็ด

แหล่งทุน:คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปริมาณคลอรีนที่เหมาะสม สำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลโรคทรวงอก

ผู้เขียน:Imgนภนีรา แสงสุริยะ

ประธานกรรมการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพยง เหมะศิลปิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการกำจัดฟอสเฟตและไนเตรตจากน้ำเสีย ด้วยกระบวนการแอนยกซิกทูสเตจ - ออกซิก แอคติเวตเต็ดสลัดจ์

ผู้เขียน:Imgประเสริฐ เหล่าบุศณ์อนันต์

ประธานกรรมการ:Imgปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์

กรรมการวิชารอง:Imgพรศักดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเร่งการย่อยสลายขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบแบบกึ่งเติมอากาศผ่านกระบวนการมีเทนออกซิเดชั่น, การจัดการขยะและของเสีย, การบำบัดน้ำเสียและตะกอนโดยวิธีวิศวกรรมธรรมชาติบำบัด, เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะในกระบวนการบำบัดน้ำเสียและหลุมฝังกลบมูลฝอย, การบำบัดของเสียทางชีวภาพและการเติมเชื้อเพื่อช่วยบำบัด

Resume

Img

Researcher

ดร. ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบผลิตน้ำประปา , ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

Resume