Search Result of "holy basil"

About 61 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Factorial design optimization of eugenol extraction from holy basil by subcritical water

ผู้แต่ง:ImgDr.Orapin Chienthavorn, Associate Professor, Imgขนิษฐา ดาราเรือง,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดสารเมือกแมงลักเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การลดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์อี.โคไล และซาลโมเนลลาในสมุนไพรสด (ใบกะเพรา และใบสะระแหน่) โดยใช้แสงยูวีซี (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

1234