Search Result of "higher order human values"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

หัวเรื่อง:อิทธิพลของค่านิยมระดับสูงของมนุษย์ที่คัดสรรและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่อเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Img
Img

Researcher

ดร. พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume