Search Result of "high performance liquid chromatography"

About 80 results
Img

งานวิจัย

การตรวจหาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณัฐิกา ธนูทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณัฐิกา ธนูทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234