Search Result of "herb extract"

About 15 results
Img

งานวิจัย

การผลิตสารสกัดจากเครื่องเทศและสมุนไพร 20 ชนิด (ระยะที่ 2) (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสาวิณี สมุทรรัตน์

แหล่งทุน:บริษัท โนนิ (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา 0002

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

In vitro Antifungal Activity of Thai Herb and Spice Extracts against Food Spoilage Fungi

ผู้แต่ง:ImgDr.Penkhae Wanchaitanawong, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : In vitro Antifungal Activity of Thai Herb and Spice Extracts against Food Spoilage Fungi)

ผู้เขียน:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgปิยะมาศ ช่วงวาณิต, Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The screening of Thai herbs and spices was carried out to investigate their in vitro antifungal activity against Aspergillus niger, A. oryzae and Penicillium sp. by using agar well diffusion method. Of thirteen plants tested, crude ethanol extracts of three, namely Piper betel, Boesenbergia pandurata, Andrographis paniculata exhibited antifungal activity against all test microorganisms. Penicillium sp. was more resistant to the extracts than A. niger and A. oryzae. The antifungal index of the selected plant extracts with various concentrations against test fungi was measured by agar dilution assay. With the increase of the concentration, the antifungal activity also increased. A complete fungal inhibition was observed when Piper betel extract concentration exceeded 1.50% (v/v). The antifungal index from the other plants ranged from 30 to 60%.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 039, Issue 3, Jul 05 - Sep 05, Page 400 - 405 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และออกซิเดชันของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยในน้ำกะทิ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Antimicrobial Effects of Herb Extracts and Their Applications in Edible Films)

ผู้เขียน:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, Imgวิภาวีร์ ธาระเขตร์, Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Crude extracts from dried fingerroot, garlic, cloves and cinnamon were studied for their antimicrobial activity against Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus and Pseudomonas aeruginosa. Extract from cinnamon showed the highest activity with minimum inhibitory concentration (MIC) ranging from 31.25 to 100 mg/ml, followed by extracts from cloves and fingerroot with MICs of 100-250 and 200-500 mg/ml, respectively. Garlic extract showed no inhibitory effect against these bacteria. The inhibitory activity of the extracts decreased over the storage period of 8 weeks at 4?C. However, cinnamon and cloves extracts still possessed considerable inhibitory activity with slightly higher MICs of 100-250 and 200-500 mg/ml, respectively. Carrageenan films incorporated with cinnamon and cloves extracts of one five and ten times their MICs were tested for their antimicrobial effects against the test microorganisms and those taken from dried salted fish, called cocktail microorganisms. Higher concentrations than their MICs were observed and cinnamon extract gave better results than cloves extract. The inhibitory effects were promising against cocktail microorganisms, evidenced by the fact that neither bacterial nor yeast and mold growth was shown with cinnamon extract of five times and at their MICs, respectively. Additionally, cloves extract could inhibit the growth of cocktail yeast and mold at its MIC.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 043, Issue 4, Oct 09 - Dec 09, Page 760 - 767 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สกว

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตน้ำสกัดสมุนไพรผสมน้ำผลไม้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Biological Control Technology, Fermentation Optimization

Resume

Img

ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสารเคลือบบริโภคได้ต้านจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชสมุนไพร

ผู้เขียน:Imgวิภาวีร์ ธาระเขตร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Antimicrobial Effects of Herb Extracts and Their Applications in Edible Films

ผู้แต่ง:ImgDr.Ngamtip Poovarodom, Associate Professor, ImgWiphavee Tarakhet, ImgDr.Penkhae Wanchaitanawong, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ก๊าซกับการบรรจุอาหาร, วัสดุและภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนะศาสตร์อาหารสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Nutrition), เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ (Aquafeed Technology), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)

Resume