Search Result of "heat-induced gel"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of rare sugar d-allulose on heat-induced gelation of surimi prepared from marine fish

ผู้แต่ง:ImgOgawa, M, ImgInoue, M, ImgHayakawa, S, ImgDr.Siwaporn O'Charoen, Lecturer, ImgOgawa, M,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. ศิวาพร โอเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:น้ำตาลและสารให้ความหวานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Sugars and Sweeteners for Product Development), เคมีของโปรตีนในอาหาร (Food Protein Chemistry), การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food Product Development)

Resume