Search Result of "harvesting and transportation"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การสำรวจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งข้าวเปลือก กรณีศึกษา: พื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การสำรวจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งข้าวเปลือก กรณีศึกษา: พื้นที่ปลูกข้าวในจังหวัดชัยนาท

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009)

หัวเรื่อง:การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนของการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งกล้วยไข่

Img

ที่มา:เกษตรนเรศวร

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลของกระบวนการเก็บเกี่ยวและขนส่งกล้วยไข่

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์ของการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล

Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของกล้วยไข่เพื่อการส่งออก) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์, Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Energy in Agriculture

Resume

Img

Researcher

ดร. ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

นาย สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการ, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร, ระบบการให้น้ำพืช และคอมพิวเตอร์ในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร, การประมวลผลภาพทางการเกษตร

Resume

12